Elias Solomon, National Library of Australia: nla.pic-an23358175

Portrait of Elias Solomon
Courtesy National Library of Australia: nla.pic-an23358175

Back